Algemene voorwaarden

Voorwaarden:
Algemene voorwaarden AquaSund, Een andere kijk op Gezondheid.
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Op alle consulten, therapieën, lezingen, adviezen en workshops, tussen AquaSund, Een andere kijk op Gezondheid (hierna te noemen AQ) en wederpartij zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van AQ van toepassing.
1.2 Afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd, zijn slechts verbindend indien en voor zover AQ zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.
1.3 Onder “programma” wordt in deze bepaling verstaan mondelinge consulten en cursussen in de ruimste zin van het woord: praktijk consult, therapeutisch behandelplan, eendaagse en meerdaagse workshops, voeding- en gezondheidsadviezen, lezingen, buitenactiviteiten.

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle door AQ gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
2.2 Aanvaarding van een aanbieding geschiedt door schriftelijke aanmelding door cursist/deelnemer bij AQ.
2.3 AQ behoudt zich het recht voor om in geval van onvoldoende deelname, zulks uitsluitend ter beoordeling van AQ, de overeenkomst te ontbinden. AQ informeert u daarvan direct schriftelijk. Eventuele aan AQ reeds verrichte betalingen zullen worden teruggestort.

Artikel 3: Prijzen
3.1 Alle opgegeven prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3.2 Tenzij anders is vermeld, zijn de prijzen inclusief lesmateriaal (indien nodig) exclusief koffie, thee, lunch (bij workshops, lezingen, buitenactiviteiten).

Artikel 4: Reclames
4.1 Klachten over de aan u geleverde zaken en diensten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan AQ te worden medegedeeld.
4.2 Een veronderstelde tekortkoming door AQ laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

Artikel 5: Facturering en betaling
5.1 Betaling per (vervolg-) consult wordt direct na afloop van het (vervolg-) consult contant voldaan.
5.2 Als de afspraak voor een (vervolg-) consult korter dan 24 uur van tevoren, ongeacht de reden, of helemaal niet wordt afgezegd, dan zal de helft van de consultkosten in rekening worden gebracht.
5.3 Cursusgeld voor workshops, lezingen en buitenactiviteiten dient vooraf te worden overgemaakt op bankrekeningnummer van AQ.
5.4 Facturen zullen worden verzonden naar het door u opgegeven factuuradres, hetgeen overigens uw eigen betalingsverplichting jegens AQ onverlet laat.
5.5 Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
5.6 De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de bovengenoemde termijn van 14 dagen na factuurdatum, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist.
5.7 Bij overschrijding van genoemde betalingstermijn van 14 dagen is de wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.
5.8 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die AQ moet maken in verband met niet-nakoming/ tekortkoming van de wederpartij zijn voor rekening van de wederpartij. In geval van niet-tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 75,– bedragen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 Behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van AQ is AQ niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, en, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door AQ geleverde.
6.2 Indien AQ onverhoopt toch tot vergoeding van schade is gehouden, zal die vergoeding nimmer de factuurprijs van de betrokken zaken dan wel van de verrichte werkzaamheden/ geleverde diensten overschrijden.
6.3 Indien AQ een beroep zou kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kan haar eventueel aangesproken werknemers/ vrijwilligers daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.
6.4 De wederpartij is gehouden AQ te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, waarvoor AQ door derden mocht worden aangesproken naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst door AQ.
6.5 AQ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfstagnatie.
6.6 AQ zal door de cliënt/cursist niet aansprakelijk worden gesteld indien deze cliënt/ cursist de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van enige schade rechtstreeks te wenden tot zijn verzekeringsmaatschappij dan wel de verzekeringsmaatschappij van een derde.
6.7 Cliënt/ cursist/ deelnemer heeft zich verzekerd voor WA.

Artikel 7: Bijzondere bepalingen
7.1 AQ zorgt voor hygiënische omstandigheden in de praktijkruimte, en tijdens de uitvoering van
praktijkhandelingen.
7.2 AQ volgt opleidingen, bijscholingen en lezingen om kennis en nieuwe inzichten te gebruiken in de
bedrijfsvoering, om een optimale kwaliteit te kunnen waarborgen.
7.3 AQ behoud zich het recht voor een cliënt/ kandidaat-cursist zonder opgaaf van reden te weigeren.
7.4 Tenzij anders is vermeld, geldt voor annulering door cliënt/ cursist de navolgende regel:
Afzeggen van (vervolg-) consult binnen 24 uur: helft van het tarief verschuldigd.
Lezingen: afzeggen binnen 14 dagen vóór aanvang van de lezing: helft van het bedrag verschuldigd.
Eendaagse en meerdaagse workshops:
Tot 3 maanden vóór aanvang van de workshop brengt AQ € 25,– administratiekosten in rekening;
1-3 maanden vóór aanvang van de workshop brengt AQ 50% van het totaalbedrag van de workshop in rekening;
Binnen 1 maand vóór aanvang van de workshop brengt AQ het totaalbedrag van de workshop in rekening.
7.5 Indien u verhinderd bent voor een lezing, eendaagse of meerdaagse workshop, kunt u in uw plaats
een ander deelnemen, mits u AQ hiervan van tevoren in kennis stelt.
7.6 Bij niet tijdige betaling behoudt AQ het recht voor om u geen toegang tot de lezing/ workshop te
verlenen.
7.7 Het auteursrecht op alle door AQ uitgegeven brochures, cursusmateriaal, hand-outs, etc. berust bij
AQ, tenzij een andere auteursrechthebbende is aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van AQ is het verboden om gegevens of gedeelten uit enig door AQ geleverd materiaal
te publiceren of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook.
7.8 AQ behoudt zich het recht voor om af te wijken van de aangegeven data, volgorde en/of inhoud van
het programma, of andere sprekers in te zetten.
A. in geval van overmacht behoudt AQ zich het recht voor tot gehele of gedeeltelijke annulering over te gaan, zonder dat AQ aan enige schadevergoeding gehouden wordt.
B. Onder overmacht wordt mede begrepen alle omstandigheden waarop AQ redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, ongeacht of zij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar waren of niet, waardoor het houden van een consult, lezing of workshop geheel of gedeeltelijk en blijvend of tijdelijk wordt verhinderd. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt de omstandigheid dat de therapeut niet in staat is uitvoering te geven aan het consult/ lezing/ workshop of indien de opgegeven locatie niet beschikbaar is en AQ er niet in geslaagd is voor een vervangende therapeut of locatie zorg te dragen.
7.9 AQ behoudt zich het recht voor cliënt/ cursisten die door hun gedrag of anderszins het normale
verloop van het consult/ lezing/ workshop en/of bemoeilijken, mede gelet op het belang van de
overige deelnemers, van verder deelneming aan consult/ lezing/ workshop uit te sluiten. Uitsluiting
laat de verplichting tot betaling van het consult/cursusgeld onverlet.
7.10 Tussentijds beëindiging (of doorschuiven) van (een gedeelte) van een consult/ therapie/ workshop is
alleen mogelijk in het geval van een calamiteit of ernstige ziekte van de cliënt of een eerstegraads familielid. AQ kan een bewijs verlangen in de vorm van een medische verklaring of anderszins. Correspondentie hieromtrent dient aangetekend te geschieden. De beslissing over het al dan niet doorschuiven van (een gedeelte van) een consult/ therapie/ workshop ligt bij AQ. AQ brengt voor de verwerking hiervan € 25,– in rekening vermeerderd met een eventuele prijsverhoging van het consult/ therapie/ workshop in een volgend jaar en de extra kosten voor nieuw lesmateriaal. De oorspronkelijke factuur kan niet later worden voldaan.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1 Op alle overeenkomsten en verbintenissen, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdend met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter.

Top

E-mail: mail@aquasund.nl - Tel: +31(0)6 30 180 970

Aquasund, een andere kijk op Gezondheid. Specialisatie ziekte van Parkinson